Visie

Op de Natuurschool Rond Het Vuur, willen wij als leerkrachten rond het kind staan om het innerlijk vuur, daar waar hij/zij warm voor loopt, brandend te houden en te voeden. Zodat de kinderen hun in aanleg aanwezige talenten en vaardigheden kunnen ontdekken en ontplooien. En zij zelf vorm kunnen geven aan hun eigen leven, in verbindingen met de mensen om hen heen en de aarde.

Als school willen we aansluiten bij de natuurlijke enthousiaste leerbehoefte van kinderen. Dit doen we door iedere dag rijke leerstof aan te bieden in combinatie met genoeg ademruimte. Hierdoor blijft de natuurlijke honger tot leren bestaan en raken kinderen niet overvol.

Onderwijs

Ons onderwijs is gebaseerd op het vrije school leerplan. Dat betekent dat de lesstof, ontwikkelingsstof is, passend bij de leeftijdsfase. Met een kleuter werken we vooral vanuit de basis van het leven zodat een kleuter aan kan komen in zijn eigen lijf. We bakken brood, we maken vuur, we wassen af, we verzorgen het lokaal etc. Een harmonische omgeving en een terugkerend ritme in de dag, de week en het jaar ondersteunen het kind in zijn groeiproces.

In de onderbouw, vanaf ongeveer 7 jaar, ontdekken de kinderen aan de hand van de leerkracht de wereld om hen heen. De buitenwereld wordt groter, de binnenwereld rijker. Het kind beleeft zichzelf en de buitenwereld vooral in zijn gevoelens. Daarom tracht de leerkracht aan te sluiten bij dit gevoelsleven door het voor de leerstof ‘warm’ te laten worden, enthousiast te maken.

Rijk aanbod

Naast de intellectuele of cognitieve ontwikkeling, wordt ook de emotionele, sociale en kunstzinnige vorming gestimuleerd. Iedere dag beginnen we samen met muziek en beweging. In de ochtend verdiepen de kinderen vanaf de 1ste klas (groep 3), zich met een bepaald thema en maken daar hun eigen boekwerk over. Dit kan taal, rekenen en heemkunde zijn. Vanaf de 4de klas (groep 6), zal daar dierkunde bijkomen en later nog plantkunde, aardrijkskunde en geschiedenis.

In de middag zijn er de vaklessen. Zoals schilderen en (vorm)tekenen, muziek, toneel, vreemde talen, handvaardigheid en handwerken. Daarnaast zijn er iedere dag oefenmomenten voor rekenen en taal. Aan het einde van de dag is er het vrije initiatief, waarin kinderen de tijd en ruimte krijgen om te ondernemen vanuit hun intrinsieke motivatie. Kinderen kunnen ook gastlessen aanvragen als zij iets specifieks willen leren. De dag wordt afgesloten met een verhaal, door de leerkracht verteld, en passend bij de ontwikkelingsfase van de kinderen.

De kinderen doorlopen de Natuurschool Rond Het Vuur in 8 jaar en kunnen daarna doorstromen naar het vervolgonderwijs. We werken niet met citotoetsen, maar nemen af en toe een kleine overhoring af bij de kinderen om te kijken wat ze van de stof hebben opgepikt. Aan het einde van ieder jaar krijgen de kinderen een boekje waarin de leerkrachten beschrijven hoe de kinderen zich hebben ontwikkeld op allerlei gebieden.

Vrij initiatief

In de middag is er het vrij initiatief. Dat betekent dat kinderen de tijd en ruimte krijgen om te ondernemen vanuit hun intrinsieke motivatie. Hierdoor leren kinderen om hun eigen behoefte te zien en hier vorm aan te geven in de praktijk. Op deze manier ontwikkelen kinderen hun initiatiefkracht en hun zelfsturende vermogen. Als school vinden we het belangrijk dat kinderen zichzelf goed leren kennen waardoor ze later goed keuzes kunnen maken die bij hun passen. 

Gemengde leeftijden

Ieder kind krijgt in zijn eigen leeftijdsgroep les op zijn/haar eigen niveau. Maar er zullen veel momenten zijn die de verschillende klasjes delen. Door de leeftijdsmix groeien alle leden van de groep aan elkaar. De school voelt als een soort familie waar jong en oud van elkaar kan leren en elkaar kan helpen.

Schoolkring

In de schoolkring komen de kinderen en leerkrachten samen om afspraken te maken over de dagelijkse gang van zaken. Bijvoorbeeld: welke gastles zouden we graag willen? Waar gaan we heen op schoolreisje? De manier van besluitvorming komt uit de sociocratie waarbij wordt uitgegaan van gelijkwaardigheid van individuen. Een besluit kan bij ons alleen worden genomen als iedereen met het besluit instemt (consent). Kinderen leren op deze manier mee te denken, naar elkaar te luisteren, hun mening te vormen en samen verantwoordelijkheid te dragen voor de school. 

Intuïtieve pedagogiek

Tijdens de muzikale opening in de ochtend, maar ook gedurende de dag, werken wij vanuit de intuïtieve pedagogiek (Pär Ahlbom ea zijn daar de grondlegger van). Dit betekent dat je als leerkracht openheid schept om vanuit intuïtie samen te creëren. Je werkt met wat er wordt ingebracht en probeert samen te verdiepen zonder dat er een eindresultaat bekend is. Dit helpt kinderen en leerkrachten om te durven proberen en open te zijn.

Rijke leeromgeving

Wij gaan ervan uit dat wanneer kinderen in een rijke omgeving zijn, zij daardoor ondertussen en vanzelf veel leren. Het klaslokaal is bijvoorbeeld een Mongoolse tent (yurt/ger). Hierdoor leren de kinderen de seizoenen kennen, windkracht, temperatuur, het jaarlijkse onderhoud van de tent (constructie). De school is gesitueerd op een erf waar een grote moestuin is en in de toekomst een voedselbos. Hierdoor leren de kinderen zelf voedsel verbouwen, ze leren over bodemkwaliteit en ze kunnen hun rekenen in de praktijk brengen door de groenten aan de weg te verkopen (opbrengst in het potje tellen en bijhouden). Regelmatig zullen we ook gasten uitnodigen die de kinderen iets komen leren wat zij graag willen leren of zullen we een bezoekje brengen aan een plek of persoon waar we iets van kunnen leren.